Het dienstreglement van de openbare bibliotheek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 september 2019

Artikel 1

De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2

De dagen en de uren van opening zijn de volgende

 

Dinsdag           15u00-17u00               

                        18u00-20u00               

Woensdag        14u00-17u00               

Donderdag       18u00-20u00               

Zaterdag          10u00-12u00               

 

Artikel 3

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Aan vreemdelingen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 EUR worden gevraagd. Die waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap voor de openbare bibliotheek is gratis. Voor kinderen jonger dan 12 jaar die lid willen worden van de openbare bibliotheek is de toelating van de ouders vereist.

Artikel 4

Bij inschrijving ontvangt men een lenerskaart. Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen. Bij verlies wordt 1,25 EUR aangerekend voor een nieuwe kaart. Defecte kaarten worden gratis vervangen op vertoon van de defecte kaart.

Artikel 5

De uitleentermijn bedraagt 3 weken voor gedrukte materialen, luisterboeken, DVD-series,  DVD–documentaires en fundels, 1 week voor DVD-fictie en peuter-DVD’s. Naslagwerken kunnen op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek worden ontleend voor 2 uitleendagen. Een lener kan uitzonderlijk  een verlengde uitleentermijn aanvragen aan de balie, bijvoorbeeld om redenen van vakantie.

De uitleentermijn van een werk kan max. 2 maal verlengd worden voor zover de werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Daarom moeten de te verlengen werken telkens ook meegebracht worden.

Verlengen kan je in de bib aan de zelfscan of aan de balie, telefonisch tijdens de openingsuren of via e-mail.

Online verlengen via de website van de bibliotheek is mogelijk indien de werken hun uitleentermijn niet overschreden en indien het gaat om niet-betalende materialen.
De bibliotheek is uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die teruggebracht worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek, worden aan de zelfscanbalie gescand. Materialen die door de lener worden ontleend, worden aan de zelfscanbalie gescand na het inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart. De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct inleveren en uitlenen van de materialen. Het bibliotheekpersoneel kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het foutief gebruik van de zelfscan.
Inleverbus

Alle uitgeleende materialen kunnen buiten de openingsuren van de bibliotheek ingeleverd worden via de inleverbus.  De inleverbus bevindt zich aan de voorzijde van de bibliotheek. De inleverdatum is niet de datum waarop de materialen in de bus worden gestoken, maar wel de eerstvolgende effectieve uitleendag van de bibliotheek. 


 

Artikel 6

Uitleentarieven per eenheid en per uitleenbeurt:

                                  

Soort werk                                   Uitleentarief per uitleenbeurt   
 

Gedrukte materialen                   gratis
(boeken, tijdschriften, strips)

Luisterboeken                             gratis

Fundels                                       gratis

DVD-fictie                                   € 0,50

DVD-documentaires                   € 0,50

(Televisie) series op DVD           € 1,00

Peuter-Dvd's                               € 0,50

Het aantal werken of materialen dat tegelijkertijd op één lenerskaart kan worden uitgeleend is beperkt tot 10 gedrukte materialen en 5 audiovisuele materialen. (DVD’s en luisterboeken of fundels). De meest recente nummers van tijdschriften worden niet uitgeleend.


Het uitlenen van daisyspelers
De bibliotheek stelt enkele daisyspelers ter beschikking voor het afspelen van luisterboeken en andere hiervoor bestemde geluidsdragers. De ontlener betaalt bij ontvangst een waarborg van 10 EUR. De lener behandelt het materiaal als een goede huisvader. Alle defecten en anomalieën worden dadelijk gemeld. De borg wordt teruggeven bij het overhandigen van het toestel in goede staat. De uitleentermijn bedraagt 3 maanden.

Verlenging is mogelijk indien er geen andere reservaties zijn voor het materiaal.

Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt toeslag per uitgeleend werk:

Soort  werk                                     Toeslag voor te laat binnengebrachte werken

Gedrukte materialen/fundels          € 0,25 per week

Naslagwerken                                € 5,00 per openingsdag (te betalen vanaf de tweede dag dat de  

                                                       uitleentermijn werd overschreden)

Luisterboeken                                € 0,25 per week

DVD-documentaires                      € 0,25 per week

DVD-fictie en peuter-DVD's           € 0,30 per openingsdag (te betalen vanaf de tweede dag dat de uitleentermijn
                                                      werd overschreden)

(Televisie) series op DVD              € 0,30 per openingsdag (te betalen vanaf de tweede dag dat de uitleentermijn                                                      werd overschreden)

Daisyspeler                                   € 0,25 per week

Na 14 dagen achterstand wordt een eerste aanmaning verstuurd. De kosten voor het verzenden van de aanmaningen worden doorgerekend aan de lener. Na het nog steeds niet reageren op de 1ste aangetekende aanmaning (4de aanmaning) wordt door de ontvanger een factuur gestuurd voor de aankoopprijs en de boeteberekening van de ontleende werken.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op voorstel van de bibliothecaris afwijkingen op de uitleenmodaliteiten toestaan, met name aan bezoekers die actief betrokken zijn bij leesbevordering, aan instellingen van onderwijs of sociale welzijnszorg of naar aanleiding van promotieactiviteiten.

Artikel 7

Afgevoerde boeken worden verkocht tegen tarieven variërend van € 0,30 tot en met € 5,00 afhankelijk van de staat waarin ze zich bevinden en het soort werk.

Artikel 8

Adresverandering, verandering van telefoon- of GSM-nummer en verandering van e-mailadres moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld aan de balie van de bibliotheek. De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet ontvangen van e-mails. Het niet ontvangen van een attenderingsmail geeft geen recht op het niet betalen van een eventuele boete.

Artikel 9

De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet worden uitgeleend.

Artikel 10
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materialen betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. De lener kan er ook voor kiezen om zelf een vervangexemplaar aan te kopen en in de bibliotheek binnen te brengen. Voor de werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Voor de beschadiging van een DVD doosje betaal je € 0,50.
Artikel 12

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor defecten aan afspeelapparatuur van de lener, door het gebruik van ontleende materialen.

Artikel 13
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. Men kan gebruik maken van de online-catalogus.

Artikel 14

Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen gereserveerd worden. Reserveren uit de eigen collectie van de bibliotheek is gratis. Gereserveerde werken worden gedurende 10 dagen ter beschikking gehouden van de aanvrager. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen aangevraagd worden in andere bibliotheken. De hieraan verbonden kosten hangen af van de aanvraag en worden gedragen door de aanvrager. De verzendings- en administratiekosten zijn afhankelijk van de leverende bibliotheek (openbare bibliotheken 1,00 EUR, wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra, buitenlandse bibliotheken en documentatiecentra tegen kostprijs). Indien er boeken worden aangevraagd in het kader van een leesbevorderingsactiviteit of schoolopdracht, dan is de uitleen gratis. Indien er kopies worden besteld, vallen de kosten voor het kopiëren ten laste van de aanvrager.

Artikel 15

Fotokopiëren kan uitsluitend uit werken in het bezit van de bibliotheek. De kostprijs bedraagt 0,20 EUR per blad A4 en 0,30 EUR per blad A3.

Artikel 16

Het raadplegen van elektronische informatie via internet is gratis. De toegang wordt vooralsnog beperkt tot 30 minuten per gebruiker en per sessie. Zijn er geen wachtenden, kan men nogmaals 30 minuten werken. Het is mogelijk sessies te reserveren. Dit gebeurt aan de balie of telefonisch. Het reserveren wordt enkel aanvaard voor de lopende en voor de volgende week.

De resultaten van een zoekactie kan via een printer worden afgedrukt aan 0,20 EUR per blad (A4). Het gebruik van USB-sticks is verboden.
Het downloaden van films en games in de openbare bibliotheek is eveneens verboden.

Artikel 17

In de bibliotheek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken, de kranten en de recentste tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Artikel 18

In alle lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.

Artikel 19

Huisdieren en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegelaten.

Artikel 20

Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd.

Artikel 21

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan op voorstel van de bibliothecaris. De bibliothecaris kan echter, bij wijze van voorlopige maatregel, dadelijk tijdelijk de directe toegang en gebruik van de bibliotheek weigeren totdat het beheersorgaan een definitieve beslissing heeft genomen.

Artikel 22

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Goedgekeurd in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek op 24 april 2018
Goedgekeurd in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek op 11 juni 2019
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 september 2019